(SGNKAE191212H_LOW) Thưởng Thương mại điện tử 12.12