Chính sách bồi thường hàng hóa mất mát, hư hỏng

 

Trong hơn 5 năm đồng hành cùng Quý Khách Hàng, đội ngũ nhân viên và shipper Ahamove luôn nỗ lực hết sức để đem dịch vụ tốt, nhanh chóng và uy tín nhất tới các Thượng đế. Với thông tin đơn hàng và toàn bộ quá trình giao hàng được kiểm soát trên máy tính, mọi sai sót đều được chúng tôi hạn chế tới mức tối thiểu.

Mặc dù vậy, trong quá trình giao hàng thật khó tránh khỏi một số tình huống và sự cố không như ý. Rủi ro trong khi giao – nhận là điều không ai mong muốn, song Ahamove cam kết luôn bảo vệ quyền lợi của Khách hàng với mức bồi thường tới 100% giá trị đơn hàng.

Mời Quý khách theo dõi chi tiết chính sách của Ahamove về quy trình xử lý khiếu nại và bồi thường để luôn được đảm bảo tối đa quyền lợi.

Chính sách bồi thường này (“Chính sách bồi thường”) sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc Khách hàng (được định nghĩa dưới đây).

I. THUẬT NGỮ

“Ahamove” có nghĩa là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời.

“Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của Ahamove.
“Hàng hóa” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được Ahamove chấp nhận, vận chuyển trong hệ thống của Ahamove.
 

“Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống Ahamove.

“Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Hàng hóa, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.

“Hệ thống” có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà Ahamove thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Đơn hàng và cước Dịch vụ.

II. GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

Giá trị Hàng hóa (“Giá trị Hàng hóa”) được xác định theo quy định tại Mục II này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của Ahamove theo quy định tại Mục III dưới đây.

Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Hàng hóa sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng.

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc

Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc

Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

III. BỒI THƯỜNG BỞI AHAMOVE (Dành cho tất cả dịch vụ trừ dịch vụ Giao hàng Liên Tỉnh)

3.1. Trường hợp Hàng hóa bị mất, thất lạc, hư hỏng là ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các tài liệu dưới dạng văn bản khác:

Trong trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do Ahamove thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.

3.2. Trường hợp Hàng hóa bị mất, thất lạc, hư hỏng là vật phẩm, hàng hóa: 

a. Trường hợp khách hàng có sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

a.1 Trường hợp mất, thất lạc hàng hóa hoặc hàng hóa hư hỏng Khách hàng từ chối nhận hàng thì khoản tiền bồi thường chính là Số tiền tài xế đã ứng COD trên đơn hàng.

a.2 Trường hư hỏng hàng hóa Khách hàng đã thanh toán COD cho tài xế và phát sinh lỗi do Ahamove, khoản tiền bồi thường được tính theo:

b. Trường hợp Khách hàng không sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

c. Trường hợp Hàng hóa bị hư hỏng 01 (một) phần:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của kiện Hàng, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo Mục 3.2(a/b) x (nhân với) mức bồi thường (quy định trong Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng dưới đây) (**) 

(**) Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng:

d. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện hàng:

d.1. Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện Hàng

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = ( Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo Mục 3.2(a/b) / Tổng số sản phẩm có trong đơn hàng ) x Số lượng sản phẩm bị mất/hư hỏng 

d.2. Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện Hàng 

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng nêu tại Mục 3.2(d.1) x (nhân với) mức bồi thường theo Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại Mục 3.2(c))

3.3. Lưu ý:

 • Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ.
 • Trường hợp Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Khách hàng cung cấp được chứng từ Hóa đơn thể hiện giá trị Hàng hóa thì Ahamove có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.
 • Trường hợp Hàng hóa hư hại, bể vỡ từ 50% trở lên thì Ahamove sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Đơn hàng đó. Khách hàng cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.
 • Ahamove chỉ xử lý các khiếu nại (được thực hiện trong thời hiệu theo quy định pháp luật) nếu Khách hàng cập nhật tình trạng Đơn hàng trên Hệ thống ứng dụng Ahamove trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi đơn hàng hoàn tất trên Hệ thống. Ahamove được quyền từ chối giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại nhưng không cập nhật hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng không đúng thời gian.
 • Hàng hóa giao – nhận tại bến xe, chành xe: Ahamove từ chối đền bù với các đơn hàng giao/nhận tại chành xe, bến xe.

3.4. Thời hạn bồi thường:

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

IV. BỒI THƯỜNG BỞI AHAMOVE (Dành cho dịch vụ Giao hàng Liên Tỉnh)

4.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

Ahamove sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Kiện hàng bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình Ahamove cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của Ahamove. Trách nhiệm của Ahamove chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Kiện hàng. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

a. Kiện hàng là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường Ahamove sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

b. Kiện hàng là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

b.1. Trường hợp Kiện hàng bị mất, thất lạc:

b.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

>> Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo Mục 4.1(b.1) x (nhân với) mức bồi thường (quy định trong Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng dưới đây) (**)

(**) Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng:

>> Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Ahamove sẽ bồi thường cho trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng mà không có nghĩa vụ phải truy cứu nguyên nhân của các hư hỏng đó; (ii) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi và Giá trị Bưu gửi sẽ do Ahamove có toàn quyền xác minh và quyết định; và (iii) trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng trên 50% thì Ahamove sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Bưu gửi đó. Khách hàng cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.

b.3. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

(i) Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = ( Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo Mục 4.1 (b.1) / Tổng số sản phẩm có trong đơn hàng ) x Số lượng sản phẩm bị mất 

(ii) Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng nêu tại Mục 4.1(b.3.i) x (nhân với) mức bồi thường theo Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại Mục 4.1(b.2))

4.2. Lưu ý

 • Ahamove sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho Ahamove một thư ủy quyền hợp lệ được Ahamove chấp nhận.
 • Đối với Bưu gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi Ahamove nhận Bưu gửi. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và Ahamove sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này.
 • Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu gửi với Ahamove thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường Ahamove phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn GTGT chứng minh Giá trị Bưu gửi theo quy định trên đây thì khoản tiền bồi thường Ahamove phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho Ahamove.
 • Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại Ahamove liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của Ahamove như nêu tại Mục 4 này.

V. BỒI THƯỜNG BỞI KHÁCH HÀNG

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Ahamove và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của Ahamove (các “Bên được bồi thường của Ahamove”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi Ahamove và các Bên được bồi thường của Ahamove, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
 • Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Kiện hàng đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Kiện hàng không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Kiện hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của Ahamove, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc
 • Kiện hàng thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của Pháp Luật; hoặc
 • Khách hàng vi phạm quy định Pháp Luật.

VI. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý Ahamove sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi Ahamove và các Bên được bồi thường của Ahamove liên quan đến Bưu gửi được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của Ahamove, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của Ahamove (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Bưu gửi nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của Ahamove, địa chỉ giao hoặc nhận Bưu gửi không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của Ahamove, Bưu gửi thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Chính sách chăm sóc Khách hàng của Ahamove);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Khách hàng, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của Ahamove, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót Khách hàng không có chứng từ chứng minh Bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng; Khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển);
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;
 • Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi hoặc Ahamove không liên hệ được với Khách hàng sau khi Ahamove đã thực hiện giao trả lại Bưu gửi. Trong trường hợp này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Ahamove sẽ có quyền giữ Bưu gửi trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và AhaMove sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi.
 • Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Khách hàng vi phạm, Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, vàAhamove sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Bưu gửi. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam./.

Trân trọng,
Đội ngũ Ahamove.