[QUY TRÌNH GIAO HÀNG] Bản clone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Phần 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Dipiscing elit, sed diam onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam onummy orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

W3.CSS 

1 2 3 4 5 6

Slide in from left

Paris is the capital of France.

123

Slide in from left

Paris is the capital of France.

The Paris area is one of the largest population centers in Europe, with more than 12 million inhabitants.

Slide in from left

Paris is the capital of France.

The Paris area is one of the largest population centers in Europe, with more than 12 million inhabitants.

function openLink(evt, animName) { var i, x, tablinks; x = document.getElementsByClassName("city"); for (i = 0; i < x.length; i++) { x[i].style.display = "none"; } tablinks = document.getElementsByClassName("tablink"); for (i = 0; i < x.length; i++) { tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" w3-red", ""); } document.getElementById(animName).style.display = "block"; evt.currentTarget.className += " w3-red"; } 


Phần 2

1. Quy trình giao hàng

Dipiscing elit, sed diam onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam onummy orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

W3.CSS 

Nội dung 01

đây là chỗ nhập nội dung 01 .....


 

Nội dung 02

đây là chỗ nhập nội dung 02 .....


 

Nội dung 03

đây là chỗ nhập nội dung 03 .....


 

Nội dung 04

đây là chỗ nhập nội dung 04 .....


 

function myFunction(id) { var x = document.getElementById(id); if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) { x.className += " w3-show"; } else { x.className = x.className.replace(" w3-show", ""); } } 

W3.CSS 

Nội dung 01

đây là chỗ nhập nội dung 01 .....


 

Nội dung 02

đây là chỗ nhập nội dung 02 .....


 

Nội dung 03

đây là chỗ nhập nội dung 03 .....


 

Nội dung 04

đây là chỗ nhập nội dung 04 .....


 

function myFunction(id) { var x = document.getElementById(id); if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) { x.className += " w3-show"; } else { x.className = x.className.replace(" w3-show", ""); } } 


THAM KHẢO THÊM

 

W3.CSS 

Quy định đảm bảo chất lượng 

 
 

Quy định về liên lạc 

 
 

Quy định về xác thực 

 
 

W3.CSS 

Quy định đảm bảo chất lượng 

 
 

Quy định về liên lạc 

 
 

Quy định về xác thực 

 
 

Nếu cần hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng gửi thông tin tại mục Thêm > Trợ giúp > Trò chuyện ngay trên ứng dụng Tài xế Aha hoặc liên hệ Tổng đài Ahamove1900.54.54.11.

Trân trọng,
Đội ngũ Ahamove.

 751 total views